سفارش تبلیغ
صبا

سریعتر از همه با دانلود سوالات کنکور ریاضی 97 در بلاگ

ساعت 8 صبح امروز بالاخره بعد از یکسال تلاش کنکور ریاضی 97 برگزار شد و حالا در عصر همان روز با ، دانلود سوالات کنکور ریاضی 97 ، در خدمت شما هستیم تا یک تحلیل کلی از همه سوالات امروز برای کنکوری های رشته تجربی داشته باشیم.


لینک های دانلود :


دانلود سوالات کنکور 97 ریاضی


دانلود کنکور ریاضی 97


دفترچه سوالات کنکور ریاضی 97


سوالات کنکور ریاضی 97


سوالات کنکور امروز


دانلود دفترچه کنکور 97


 

دانلود سوالات کنکور ریاضی 97 را زودتر از بقیه دریافت کنید

همین 10 دقیقه پیش سایت سازمان سنجش سوالات را آپلود کرد و ما قبل از هر وبسایت دیگری حتی وبسایت کانون این سوالات کنکور ریاضی 97 را در اختیار شما قرار میدهیم.


دریافت آسان همه دانلود سوالات کنکور 97 ریاضی

ساختار الکترون نقطه ای اتم : الکترون های ه آخر هر عنصر را الکترون های ظرف ت م گو م . لوو س برای نشان دادن ظرف ت اتم ها در کنار نماد ش م ا عنصر تعداد الکترون های ظرف ت به شکل نقطه قرار داده و آن را ساختار الکترون – نقطه ای نام د . پ وند ون : وقت ک اتم فلزی در کنار ک اتم نافلزی قرار گ رد ، در ا ن حالت اتم فلزی با از دست دادن الکترون ه ظرف ت خود به کات ون ) ون مثبت( تبد ل و اتم نافلزی ن ز با جذب الکترون ها از اتم فلزی به ون مثبت )آن ون( تبد ل م شود که ا ن سبب برقراری جاذبه قوی م شود که همان پ وند ون است .


منبعی ایده ال با دانلود کنکور ریاضی 97

الف( آرا ش الکترون 6C را رسم کن د : ب( کربن به کدام دسته از عنصرهای جدل تعلق دارد : ت( آ ا آرا ش الکترون ا زوتوپ های کربن کسان است؟ چرا؟ 14 C است . -3 با توجه به داده های جدول ز ر ، جرم مولکول ترک ب A2x3 چند amu است؟ )عدد جرم را برابر جرم اتم با کای amu در نظر بگ ر د( آ( پ ش ب ن کن د که هر ک از اتم های آلوم ن م و فلوئور در شرا ط مناسب به چه ون ها تبد ل م شوند؟ ب( فرمول ش م ا ترک ب ون حاصل از واکنش آلوم ن م و فلوئور را بنو س د؟ -5 اگر جرم پروتون 1840 برابر جرم الکترون ، جرم نوترون 1850 برابر جرم الکترون و جرم الکترون 0/00054amu باشد ، جرم تقر ب ک اتم 13 H چند گرم است؟ ) (1amu 1 / 66 10 24 g  


نمونه هایی نزدیک به دفترچه سوالات کنکور ریاضی 97

راد و دارو در پزشک و به عنوان سوخت در مثال ها : اوران وم ) (92U شناخته شده تر ن ، تنها ک از ا زوتوپ های آن به عنوان سوخت راکتورهای اتم به کار م رود ا ن ا زوتوپ ها ) (235U در مخلوط طب ع فراوان کمتر از 0/7 درصد دارد و با غن ساز به 20 درصد م رسد آهن ) (59Fe برای تصو ر برداری از دستگاه گردش خون است . رادون سنگ ن تر ن از نج ب ) (86Rn فراوانتر ن – ب رنگ – ب بو ب مزه


ش م ، ک هان زادگان الفبای هست سوا ت تست : .1 چند مورد از مطالب ز ر در مورد عبدالرحمن صوف درست است؟ الف( ک از ستاره شناسان عرب است که برای اول ن بار گزارش درباره کهکشان آندروم ا ارائه داده است . ب( او در مورد موقع ت ستاره ها اط عات داده است . ج( او در مورد اندازه ستاره ها اط عات داده است . د( او در مورد چگال ستاره ها اط عات داده است . 4(4 3(3 2(2 1(1 .2 فضاپ ماهای و و جر 1 و 2 با گذر از کنار برخ س اره ها ، به دنبال ارائه کدام اط عات م باشند؟ (1 ترک ب های ش م ا در سطح ستاره ها و در صد جرم هر ک از عناصر تشک ل دهنده (2 ارائه شناسنامه ش م ا از سطح و اتمسفر س اره ها (3 شناخت ب ش تر ف ز ک و ش م ا س اره ها در خارج از سامانه خورش دی (4 نوع عنصرهای سازنده ، ترک ب های ش م ا در اتمسفر آنها و ترک ب درصد ا ن مواد


در وبسایت سوالات کنکور ریاضی 97

در مقا سه مقدار عناصر سازنده س اره های زم ن و مشتری ، کدام عبارت های ز ر نادرست است؟ الف( فراوان تر ن عنصر در س اره مشتری ک عنصر گازی و در س اره زم ن ک عنصر نافلزی است . ب( در مقا سه هشت عنصر اصل سازنده دو س اره ، تنها دو عنصر مشترک د ده م شود . پ( تمام عناصر اصل س اره مشتری ، عناصر نافلزی و به حالت ف ز ک جامد ا گاز است . ت( در س اره زم ن همانند مشتری تنها هشت عنصر سازنده وجود دارد . (4 پ ، ت (3 الف ، ب ، پ (2 ب و پ (1 الف ، پ و ت .5 اگر برای ذوب شدن ک گرم آهن 270 ژول انرژی ن از باشد ، با تبد ل 6 10 5 گرم ه دروژن به هل م ، چند ک لوگرم آهن ذوب م شود؟ امیدواریم از این مطلب لذت برده باشید.


منبع : دانلود سوالات کنکور ریاضی 97 - سوالات کنکور ریاضی 97 - دانلود کنکور ریاضی 97 - دانلود سوالات کنکور 97 ریاضی - سوالات کنکور 97 ریاضی - دفترچه سوالات کنکور ریاضی 97 - دانلود دفترچه سوالات کنکور ریاضی 97 - دانلود کنکور 97 ریاضی